Betrokken en ondernemend
Participe is betrokken, ondernemend en dynamisch; een verbindende partner in innovatieve samenwerkingsverbanden met veel kennis en ervaring op het gebied van welzijn.
Wij versterken bewoners bij belangrijke levensgebeurtenissen, het voorkomen van problemen en ondersteunen bewoners in het aanpakken van hun problemen. Ons motto is: welzijn voorkomt zorg. Ofwel: meer participeren, minder indiceren. Daarbij denken wij in kansen in plaats van in beperkingen. Nee verkopen we niet, wij kijken wat wél mogelijk is.

Veelzijdig in het sociaal domein
Participe is kundig in onder andere een concrete, effectieve uitwerking geven aan de Wmo, gemeenten adviseren in de wijze waarop de toegang tot ondersteuning kan worden georganiseerd, de inbedding van zorg en welzijn, een effectieve inzet van sociale wijkteams en het zelfredzaam maken van bewoners.
Dagelijks werken we – met hulp van honderden vrijwilligers – aan het stimuleren van eigen kracht en het losmaken van kracht en talenten in de samenleving. Want hoe meer mensen meedoen, hoe minder er geïndiceerd hoeft te worden.

Noord- en Zuid-Holland 
Wij zijn actief in tien gemeenten in Noord- en Zuid-Holland. Bij Participe werken circa 260 medewerkers en duizenden vrijwilligers.

Structuur

Participe is ontstaan in Alphen aan den Rijn en gegroeid door fusies en aanbestedingen. Participe kent een gezamenlijke visie, meerjarenkader en beleid.
Op verzoek van gemeenten is de organisatie ingericht met een holding en verschillende werkmaatschappijen (Alphen, Delft en Amstelland). De lokale verankering van de werkmaatschappij is op deze wijze gewaarborgd.

Aparte stichtingen 
Iedere werkmaatschappij is een aparte stichting met een eigen begroting, verantwoording, jaarrekening en accountantsverklaring. Eigen vermogen wordt per stichting opgebouwd en kan alleen ten behoeve van de betreffende stichting worden aangewend. Er is een strikte financiële scheiding tussen de stichtingen. Deze juridische structuur biedt bij tegenvallers bescherming voor iedere werkmaatschappij.

Servicebureau 
De werkmaatschappijen hebben gezamenlijk hun ondersteunende diensten binnen het servicebureau  ingericht. Het servicebureau is onderdeel van stichting Participe Holding. In deze stichting is ook de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur ondergebracht. De afspraken tussen Stichting Participe Holding en de andere stichtingen/werkmaatschappijen zijn vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten opgesteld en getoetst door een jurist.
De werkmaatschappijen nemen diensten af van het servicebureau en worden bestuurd door de Raad van Bestuur vanuit stichting Participe Holding. 

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht vanuit de Holding is de toezichthouder van de verschillende stichtingen/werkmaatschappijen van Participe. Stichting Participe Alphen vormt hierop een uitzondering door de quasi-inbestedingsconstructie met de gemeente Alphen a/d Rijn. Deze constructie vereist een aparte Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. In de praktijk bestaat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur uit dezelfde personen.

Organogram

Organogram 2022 Participe.png

Managementteam Participe


Participe kent managementteams per vestiging en sinds 2021 een overkoepelend MT voor heel Participe. Het MT bestaat uit 

Marcel Bastiaansen (bestuurder)

Jan-Cees Hortensius (Participe Alphen aan den Rijn en Participe Delft) 

Nicolien van Velzen (Participe Alphen aan den Rijn en Participe Delft) 

Tineke de Haas (Participe Alphen aan den Rijn) 

Elena Nabatova (Participe Amstelland) 

Anke van der Veen (Participe Amstelland)

Frank Tuhumena (Servicebureau) 

Frank Tuhumena

Manager bedrijfsvoering, plaatsvervangend bestuurder

Anke van der Veen

manager Participe Amstelland (Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel)

Elena Nabatova

manager Participe Amstelland (Amstelveen)

Tineke de Haas

manager Participe Alphen a/d Rijn ((Preventie)

Nicolien van Velzen

manager Participe Alphen a/d Rijn en Participe Delft

Jan-Cees Hortensius

manager Participe Alphen a/d Rijn en Participe Delft

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder, de strategische en financiële ontwikkeling, alsook de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Dit doen zij op basis van deze visie

In de Raad van Toezicht hebben de volgende personen zitting:

mevr. N. Vogel (voorzitter)

dhr. J.W.C. van Kleef

mevr. E. Epema

mevr. M. den Boogert 

dhr. R. Gijsbertsen 

dhr. P. Goossen

 

Marloes den Boogert

lid Raad van Toezicht

Nelleke Vogel

voorzitter Raad van Toezicht

Ronald Gijsbertsen

lid Raad van Toezicht

Pieter Goossen

lid Raad van Toezicht
Elsbeth Epema

Elsbeth Epema

lid Raad van Toezicht
Jan-Willem van Klee

dhr. J.W.C. van Kleef

lid Raad van Toezicht