Over Participe

Betrokken, ondernemend en dynamisch

 

Participe is betrokken, ondernemend en dynamisch; een verbindende partner in innovatieve samenwerkingsverbanden met veel kennis en ervaring op het gebied van Wmo en welzijn.

Meedoen mogelijk maken

Wij versterken bewoners bij belangrijke levensgebeurtenissen, ondersteunen hen bij het aanpakken van de problemen en zetten hen terug in hun kracht. Ons motto is: welzijn voorkomt zorg. Ofwel: meer participeren, minder indiceren. 
Wij denken in kansen in plaats van in beperkingen. 'Nee' verkopen we niet, wij kijken naar wat wél mogelijk is. Ons doel is dat iedereen mee kan doen. Wij maken meedoen mogelijk.

Sociaal domein

Participe is kundig in onder andere een concrete, effectieve uitwerking geven aan de Wmo, gemeenten adviseren in de wijze waarop de toegang tot ondersteuning kan worden georganiseerd, de inbedding van zorg en welzijn, een effectieve inzet van sociale wijkteams en het zelfredzaam maken van bewoners.
Dagelijks werken we aan het stimuleren van eigen kracht en het losmaken van kracht en talenten in de samenleving. Want hoe meer mensen meedoen, hoe minder er geïndiceerd hoeft te worden.

Samen

Participe werkt graag en goed samen. In gemeenten gaan we samenwerkingsverbanden aan. Bovendien realiseren we goede resultaten door intensief samen te werken met vrijwilligers en stagiairs. Participe is een door SBB gecertificeerd leer-werkbedrijf.

Landelijk actief

Wij zijn nog een jonge organisatie en op dit moment actief in negen gemeenten in Noord en Zuid-Holland. Bij Participe werken circa 260 medewerkers, ruim 2.500 vrijwilligers en tientallen stagiairs.

Organisatie

Participe bestaat uit de werkmaatschappijen Participe Alphen aan den Rijn, Participe Amstelland, Participe Delft, Participe Projecten en Participe Holding. De twee stichtingen (Participe Holding en Participe Alphen aan den Rijn) vallen onder één bestuurder, namelijk Marcel Bastiaansen. 
Participe Holding heeft een servicebureau dat voor alle onderdelen ondersteunende diensten levert, te weten: P&O, financiën, facilitaire zaken, receptie, secretariaat en communicatie.  

 

Management

Het Participebrede Managmenteam bestaat uit 
 

Anke van der Veen

manager Participe Amstelland (Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel)

Elena Nabatova

manager Participe Amstelland (Amstelveen)

Tineke de Haas

manager Participe Alphen a/d Rijn ((Preventie)

Nicolien van Velzen

manager Participe Alphen a/d Rijn en Participe Delft

Jan-Cees Hortensius

manager Participe Alphen a/d Rijn en Participe Delft

Raad van Toezicht

Participe Holding heeft een Raad van Toezicht én Participe Alphen aan de Rijn heeft een Raad van Toezicht. Deze houden toezicht op het functioneren van de bestuurder, de strategische en financiële ontwikkeling en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De leden zijn:

mevr. N. Vogel (voorzitter)
dhr. A.W.J. Ros
dhr. J.W.C. van Kleef
mevr. E. Epema
dhr. N. Borgsteijn
mevr. M. den Boogert 

Marloes den Boogert

lid Raad van Toezicht

Nelleke Vogel

voorzitter Raad van Toezicht

Ronald Gijsbertsen

lid Raad van Toezicht

Pieter Goossen

lid Raad van Toezicht
Elsbeth Epema

Elsbeth Epema

lid Raad van Toezicht
06 57339676
Jan-Willem van Klee

dhr. J.W.C. van Kleef

lid Raad van Toezicht

Kwaliteit

HKZ 9001 (stichting HKZ).jpg

Participe werkt aan duurzame kwaliteitsverbetering en vestigingen voeren het HKZ-keurmerk.
HKZ is het landelijk keurmerk voor de zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk laat Participe  zien dat zij serieus werk maken van de kwaliteit van dienstverlening en dat ze voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van onze klanten en werken conform de AVG. Meer informatie vindt u in ons privacystatement.

ANBI

Missie van alle Participe-stichtingen is: maakt meedoen mogelijk. Wij stellen zich ten doel het welbevinden van de inwoners van het werkgebied te ondersteunen, door hen te ondersteunen in de zelfredzaamheid.

Algemeen Nut Beoogende Instelling 
Participe is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. ANBI betekent een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI-status betekent dat de organisatie geen erf- of schenkingsrecht hoeft te betalen over giften. Particulieren of bedrijven die schenkingen aan de organisatie doen, mogen deze aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

RSIN-codes 

Participe Alphen aan den Rijn
Prins Bernhardlaan 8
2405 VZ Alphen aan den Rijn
RSIN: 819966095
Anbi-formulier

Participe Delft
Van Bleyswijckstraat 91
2613 RR Delft
RSIN: 809422773
Anbi-formulier

Participe Amstelland
Dr. Willem Dreesweg 2
1185 VB Amstelveen
RSIN: 817607419
KvK: 34268813
Anbi-formulier

Participe Projecten
Prins Bernhardlaan 8
2405 VZ Alphen aan den Rijn
RSIN: 852033448

Participe Projecten
Prins Bernhardlaan 8
2405 VZ Alphen aan den Rijn
RSIN: 852033448

Jaarverslagen en beloningsbeleid
 

 

 

Klokkenluidersregeling

Participe heeft maart 2019 – na instemming van alle ondernemingsraden  – een nieuwe klokkenluidersregeling vastgesteld. De regeling draagt eraan bij dat de werkmaatschappijen van Participe zorgvuldig omgaan met een eventueel vermoeden van een misstand of onrechtmatigheid die een werknemer wil melden.

Onder ‘werknemers’ volgens de regeling vallen ook medewerkers die in het verleden arbeid bij Participe hebben verricht, stagiaires, vrijwilligers en ingehuurd personeel zoals uitzendkrachten en zzp’ers.

In de regeling komt tot uitdrukking dat de werknemer die te goeder trouw handelt en een misstand of een onregelmatigheid kan melden, dat op een veilige manier kan doen en daarbij bescherming geniet. 

Omdat de regeling een vrij juridische tekst is, is naast de uitgebreide versie ook een samenvatting van de regeling gemaakt.

Zie hier de volledige regeling en samenvatting