Over Participe

Participe is een slagvaardige, resultaatgerichte organisatie, werkend in de Samenleving, op de gebieden Welzijn, Preventie en op het snijvlak met Zorg en Ondersteuning.

Missie

Participe zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin alle inwoners mee kunnen doen. Door de krachten in de wijk te bundelen, werken wij met inwoners en professionals aan een sterke sociale infrastructuur. Wij maken meedoen mogelijk door het welzijn van de inwoner centraal te stellen. Inwoners die het nodig hebben, bieden wij een steuntje in de rug. Het doel is om de regie en eigenaarschap bij inwoners te vergroten en om de kwaliteit van leven te verhogen.

Visie

Participe staat voor een integrale, positieve, benadering:​​​​​​

  • Wij zijn een ondernemende organisatie voor Sociaal Werk die inspeelt op de behoeften uit de samenleving en wij bieden oplossingen op maat en over domeinen heen.
  • Waar nodig worden krachten gebundeld en in samenwerking met onze partners wordt op- en afgeschaald. We zien ook een taak voor Participe op het moment dat er door eerstelijnszorg wordt afgeschaald.
  • Onze kracht is het lokaal organiseren van oplossingen – Participe werkt in de haarvaten van de samenleving. Wij maken op verschillende niveaus gebruik van de kracht en expertise van de samenleving, van inwoners, vrijwilligers, gemeenten en netwerkpartners.
  • Wij geloven dat welzijn duurdere hulpverlening en zorg kan voorkomen. Door vroegtijdig en preventief in te zetten op welzijnswerk kunnen veel problemen worden voorkomen of al in een vroeg stadium worden gesignaleerd en aangepakt.
  • Voor onze opdrachtgevers zijn we niet alleen een vooruitstrevende organisatie die het welzijnswerk vernieuwt en verbetert, maar ook een volwaardige gesprekspartner als het gaat om visie en beleid

Organisatie

Participe bestaat uit de werkmaatschappijen Participe Alphen aan den Rijn, Participe Amstelland, Participe Delft, Participe Projecten en Participe Holding. De twee stichtingen (Participe Holding en Participe Alphen aan den Rijn) vallen onder één bestuurder, namelijk Marcel Bastiaansen. 

Participe Holding heeft een servicebureau dat voor alle onderdelen ondersteunende diensten levert, te weten: P&O, financiën, facilitaire zaken, receptie, secretariaat en communicatie.  

Wij zijn nog een jonge organisatie en op dit moment actief in negen gemeenten in Noord en Zuid-Holland. Bij Participe werken circa 260 medewerkers, ruim 2.500 vrijwilligers en tientallen stagiairs.

 

Management

Het Participebrede Managmenteam bestaat uit 
 

Frank Tuhumena

Manager bedrijfsvoering, plaatsvervangend bestuurder

Anke van der Veen

manager Participe Amstelland (Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel)

Elena Nabatova

manager Participe Amstelland (Amstelveen)

Tineke de Haas

manager Participe Alphen a/d Rijn ((Preventie)

Nicolien van Velzen

manager Participe Alphen a/d Rijn en Participe Delft

Jan-Cees Hortensius

manager Participe Alphen a/d Rijn en Participe Delft

Raad van Toezicht

Participe Holding heeft een Raad van Toezicht én Participe Alphen aan de Rijn heeft een Raad van Toezicht. Deze houden toezicht op het functioneren van de bestuurder, de strategische en financiële ontwikkeling en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De leden zijn:

mevr. N. Vogel (voorzitter)
dhr. A.W.J. Ros
dhr. J.W.C. van Kleef
mevr. E. Epema
dhr. N. Borgsteijn
mevr. M. den Boogert 

Marloes den Boogert

lid Raad van Toezicht

Nelleke Vogel

voorzitter Raad van Toezicht

Ronald Gijsbertsen

lid Raad van Toezicht

Pieter Goossen

lid Raad van Toezicht
Elsbeth Epema

Elsbeth Epema

lid Raad van Toezicht
06 57339676
Jan-Willem van Klee

dhr. J.W.C. van Kleef

lid Raad van Toezicht

Kwaliteit

HKZ 9001 (stichting HKZ).jpg

Participe werkt aan duurzame kwaliteitsverbetering en vestigingen voeren het HKZ-keurmerk.
HKZ is het landelijk keurmerk voor de zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk laat Participe  zien dat zij serieus werk maken van de kwaliteit van dienstverlening en dat ze voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van onze klanten en werken conform de AVG. Meer informatie vindt u in ons privacystatement.

ANBI

Missie van alle Participe-stichtingen is: maakt meedoen mogelijk. Wij stellen zich ten doel het welbevinden van de inwoners van het werkgebied te ondersteunen, door hen te ondersteunen in de zelfredzaamheid.

Algemeen Nut Beoogende Instelling 
Participe is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. ANBI betekent een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI-status betekent dat de organisatie geen erf- of schenkingsrecht hoeft te betalen over giften. Particulieren of bedrijven die schenkingen aan de organisatie doen, mogen deze aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

RSIN-codes 

Participe Alphen aan den Rijn
Prins Bernhardlaan 8
2405 VZ Alphen aan den Rijn
RSIN: 819966095
Anbi-formulier

Participe Delft
Van Bleyswijckstraat 91
2613 RR Delft
RSIN: 809422773
Anbi-formulier

Participe Amstelland
Dr. Willem Dreesweg 2
1185 VB Amstelveen
RSIN: 817607419
KvK: 34268813
Anbi-formulier

Participe Projecten
Prins Bernhardlaan 8
2405 VZ Alphen aan den Rijn
RSIN: 852033448

Participe Projecten
Prins Bernhardlaan 8
2405 VZ Alphen aan den Rijn
RSIN: 852033448

Jaarverslagen en beloningsbeleid
 

 

 

Klokkenluidersregeling

Participe heeft maart 2019 – na instemming van alle ondernemingsraden  – een nieuwe klokkenluidersregeling vastgesteld. De regeling draagt eraan bij dat de werkmaatschappijen van Participe zorgvuldig omgaan met een eventueel vermoeden van een misstand of onrechtmatigheid die een werknemer wil melden.

Onder ‘werknemers’ volgens de regeling vallen ook medewerkers die in het verleden arbeid bij Participe hebben verricht, stagiaires, vrijwilligers en ingehuurd personeel zoals uitzendkrachten en zzp’ers.

In de regeling komt tot uitdrukking dat de werknemer die te goeder trouw handelt en een misstand of een onregelmatigheid kan melden, dat op een veilige manier kan doen en daarbij bescherming geniet. 

Omdat de regeling een vrij juridische tekst is, is naast de uitgebreide versie ook een samenvatting van de regeling gemaakt.

Zie hier de volledige regeling en samenvatting