Uitvoering Wmo in Kaag en Braassem positief beoordeeld

Voor de gemeente Kaag en Braasem voert Participe werkzaamheden in de toegang en indicatiestelling van de Wmo uit. Uit recent onderzoek dat BMC heeft uitgevoerd blijkt dat inwoners hier tevreden over zijn: snel, serieus en oplossingsgericht. Bovendien zijn inwoners te spreken over de effecten van de ondersteuning: het draagt bij aan de zelfredzaamheid  

Onderzoek
Onderzoeksbureau BMC heeft in opdracht van de gemeente Kaag en Braassem in totaal 1.047 Wmo-cliënten gevraagd naar hun ervaring met bijvoorbeeld een aanvraag van een rolstoel. Van deze groep hebben we 314 ingevulde vragenlijsten teruggekregen. De vragen gaan onder andere over de ervaringen met de toegankelijkheid, kwaliteit en de effecten van de ondersteuning via de Wmo. 

Positiever 
Wederom zijn inwoners positiever over de ondersteuning ten opzichte van het voorgaande jaar:
• Inwoners ervaren dat zij snel werden geholpen door het Wmo loket/Kernteam (89% was hier (helemaal) mee eens t.o.v. 72% in 2019)
• Inwoners vonden dat zij serieus werden behandeld door de medewerker (93% was het hier (helemaal) mee eens t.o.v. 80% in 2019)
• Inwoners geven aan dat in het gesprek samen naar een oplossing werd gezocht (82% was hier (helemaal) mee eens t.o.v. 67% in 2019)
• Inwoners zijn (zeer) positief over de effecten van de ondersteuning 87% van de respondenten is van mening dat zij door de hulp beter de dingen kunnen doen die zij willen, 91% vindt dat zij door de hulp zelfredzamer zijn en 83% vindt dat de kwaliteit van leven verbeterd is door de ondersteuning.

Clientondersteuners 
Naast deze positieve punten zijn er natuurlijk ook aandachtspunten. Denk bijvoorbeeld aan onafhankelijk cliëntondersteuners, een zogenoemde meedenker. Vanuit de gemeente wordt de ondersteuning van deze opgeleide vrijwilligers aangeboden, zodat inwoners ondersteund worden in gesprekken voor onder andere Wmo aanvragen. Volgens de gemeente is de bekendheid met deze meedenkers nog niet voldoende. Wij gaan samen met onze samenwerkingspartners hier dus actief mee aan de slag. Dank aan alle inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld en zo ook helpen de dienstverlening te verbeteren.