Meerjaren Beleidsplan Participe 2018 - 2021

Onze missie is onveranderd: we werken aan een maatschappij waarin iedereen mee kan doen. Maar waar tot nu toe onze inzet was dat wij dit als organisatie mogelijk maken, zijn we een stapje ambitieuzer geworden. We willen voor elkaar krijgen dat burgers dit zelf kunnen. Dat meedoen gewoon is.

gewoon doen.jpg
3D.jpg

Van oudsher zijn we actief op het gebied van Wmo en welzijn. Ons blikveld verbreden we naar de 3 dimensies. Zelf richten we ons op bredere doelgroepen en willen samenwerkingen aangaan met partijen die zich richten op zorg, (ggz) jeugdhulp en onderwijs. Dit willen we niet alleen organisatorisch doen, maar ook praktisch in de wijk, waar de problemen en oplossingen driedimensionaal zijn. 

Wij realiseren ons dat we deze ambitie niet alleen tot stand kunnen brengen. Onze expertise – sociaal werk – zetten we breed in. Wij verbinden en versterken. Met burgers, formele en informele partijen gaan we samenwerkingsverbanden aan om ons doel te bereiken. Kortom, wij werken graag en intensief samen met in- en formele organisaties en burgers. Nu zijn we als organisatie al sterk in het vinden en binden van vrijwilligers.

samenwerking als sleutel.jpg
ruimte om te vernieuwen.jpg

Participe stimuleert en bewaakt de vertaalslag tussen de overheid - die meer aan burgers wil overlaten - en burgers die initiatief nemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het ondersteunen van kwetsbaren, het adviseren van overheden, het versterken van de verbinding met jeugdhulp vanuit jongerenwerk, kinderwerk en opvoed-ondersteuning. Maar ook aan het organiseren van een (toegankelijke) integrale toegang.

Samen optrekken
Met dit plan willen we richting al onze partners nogmaals onderstrepen dat wij graag samenwerken om een samenleving te realiseren waar iedereen er toe doet en meedoen mogelijk maakt. Dus heeft u een plan of idee dat hieraan bijdraagt: wij trekken graag samen met u op