Jongerenwerk reduceert zorgkosten

Jongerenwerk in gemeenten kan de Nederlandse schatkist veel geld besparen, dat blijkt uit onderzoek van Participe Advies in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wat het financiƫle effect is van jongerenwerk is voor het eerst onderzocht door middel van een maatschappelijke Business Case (mBC). Hierdoor wordt inzichtelijk hoe de inzet van jongerenwerk zorgt voor dalende zorgkosten. Participe Advies schat het maximale besparingspotentieel van het huidige jongerenwerk in heel Nederland op 45 miljoen euro.

Jongerenwerk voorkomt zorg en vergroot sociale cohesie

Door de preventieve inzet van jongerenwerk is zorg niet altijd (direct) nodig. Wanneer jongerenwerk met zorg wordt gecombineerd is het mogelijk om zorg af te schalen en te normaliseren. Dit maakt dat jongerenwerk een belangrijke bijdrage levert aan het beheersen van zorgkosten.
Uit de mBC blijkt ook dat jongerenwerk sociale cohesie in wijken versterkt. Jongerenwerk bevordert verbintenis tussen jongeren en buurtbewoners, waardoor zij sneller aansluiten bij elkaars activiteiten. Actief bijdragen aan de wijk heeft positieve effecten op de ontwikkeling van jongeren: hun persoonlijke vaardigheden en zelfvertrouwen groeien hierdoor.

Aanbevelingen voor gemeenten

De mBC biedt ook aanbevelingen voor gemeenten om jongerenwerk meer tot zijn recht te laten komen:

  • Faciliteer en positioneer het jongerenwerk als verbindende schakel tussen sectoren zoals onderwijs, Jeugdhulp, zorg en politie.
  • Geef het jongerenwerk en hun samenwerkingspartners de ruimte en tijd om hun samenwerking te versterken en te verfijnen.
  • Stimuleer het outreachend werken door het jongerenwerk zodat jongeren beter bereikt worden. Zorg ervoor dat de samenwerkingspartners hier gebruik van maken.

Hoe is de mBC uitgevoerd?

Deze Maatschappelijke Businesscase is uitgevoerd door Participe Advies in opdracht van het ministerie van VWS. Het doel: gemeenten handvatten geven voor de inzet van het jongerenwerk in het sociaal domein. Om tot de mBC te komen hebben acht jongerenwerkorganisaties uit stedelijke en landelijke gemeenten en het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam samengewerkt. In de mBC zijn kwalitatieve en kwantitatieve data gecombineerd: interviews met jongeren, de jongerenwerkorganisaties en stakeholders; onderzoeksgegevens en data-analyse.

Intervisie
Op 6 februari worden de uitkomsten van het onderzoek gepresteerd tijdens een intervisiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is interessant voor bestuurders, managers en beleidsadviseurs binnen welzijns- en Wmo-organisaties, gemeenten en de jongerenwerkers die hebben meegewerkt aan het onderzoek.

Meer informatie bij Participe Advies