Wat wij doen

Participe heeft veel kennis en ervaring op het gebied van Wmo en welzijn. Daarbij zijn vijftien specialismen te onderscheiden.

 

 

 

Indicatiestelling

indiceren Wmo en jeugdzorg 
- afgeven beschikkingen - voeren keukentafelgesprek - verzorgen indicatie zorg en natura, persoonsgebonden budget (pgb), maatwerkvoorzieningen

Participatie en activering

ontwikkelen en verbinden bewoners - organiseren ontmoetingen en trainingen - participatiebanen - tegenprestatie - inzet

Welzijn in de wijk

ondersteuning en activering in wijk en buurt -  vinden, verbinden en verwerken bewoners(initiatieven) - uitvoering wijkgericht werken - organisatie en bemensen wijkcoaches/sociale teams

Ouderenadvies

sociaal maatschappelijke ondersteuning ouderen - welzijn ouderen - hulp bij rouw en verlies - activeren ouderen

Opvoeden en opgroeien

kinder-, jeugd- en jongerenwerk- ouder/kindcoaches - jeugdwelzijn - ouder- en kindadvies

Taal en integratie

vluchtelingenbegeleiding - vluchtelingenwerk - taaloefenplekken - conversatielessen - maatschappelijke stages - organiseren platforms

Maatschappelijk werk

cliƫntondersteuning - ondersteuning van bewoners bij problemen - bijvoorbeeld bij schuldenproblematiek, eenzaamheid en relatieproblemen

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

organiseren vrijwilligerswerk - vrijwilligersmatching - jaarlijkse organisatie mantelzorgcompliment - ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers - uitvoering mantelzorgcafe

Dementie en vergeetachtigheid

Open Inloop - Odensehuizen - ontmoetingsgroepen - Alzheimercafe

Toegang Wmo

integrale intake - Wmo-loket

Deradicalisering

streetcornerwork - bevorderen engagement - terrorismebestrijding

Langer zelfstandig functioneren

organiseren van bijvoorbeeld maaltijdvoorziening (tafeltje dekje) en personenenalarmering. 

Beheer wijkcentra

beheer multifunctionele accommodaties - technisch beheer - sociaal beheer - contractbeheer - technisch beheer - buurthuizen - organisaties huizen van de wijk

Advisering en procesbegeleiding

vormgeving sociale infrastructuur - maatschappelijke businesscase - praktijkgerichte trainingen - vormgeving sociale participatie - resultaatgericht werken - postionering - projectondersteuning - veiligheidsanalyse op buurtniveau - implementatie digitaal buurtplatform

Buurtbemiddeling

informatie, advies en ondersteuning bij problemen van buren, woonoverlast en  ruzie in de buurt.