Vacature Lid Raad van Toezicht met financieel profiel

Lid Raad van Toezicht met financieel profiel

In verband met het vertrek van een lid van de Raad van Toezicht zijn we op zoek naar een nieuw lid, op voordracht van de ondernemingsraden, met specifieke deskundigheid op het gebied van financiën en bedrijfsvoering.

 

Doelstelling van de functie

Een lid van de Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende taak, conform de governance-code sociaal werk, op het uitgevoerde beleid door de eenhoofdige Raad van Bestuur. Het lid kan dit beleid naar buiten onderschrijven en uitdragen.

Inhoud en rol van de functie

Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft  een specifieke inbreng ten opzichte van de andere leden. Daarom is de samenstelling van de Raad van Toezicht divers van aard. Een analytische en onafhankelijke, maar ook oorspronkelijke blik, op het besturen en het toezicht speelt mee. Van een lid wordt verwacht dat hij als generalist binnen de Raad van Toezicht opereert, en kan putten uit een eigen specialisme (T-Shape).

Het lid van de Raad van Toezicht is bij voorkeur woonachtig in het werkgebied van Participe en heeft voeling met wat er in de regio leeft.

De onderstaande deskundigheden zijn vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht:

• financiële deskundigheid;

• deskundigheid op het gebied van sociaal werk en zorg

• juridische deskundigheid;

• bestuurlijke- en politieke deskundigheid;

• ondernemerschap, management- en organisatieontwikkeling.

Naast de bovengenoemde diversiteit in kennis en expertise streeft de RvT naar een uitgebalanceerde samenstelling van de Raad in geslacht, leeftijd en culturele achtergrond.

Functie-eisen

Algemene eisen Leden Raad van Toezicht:

 • Bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Maatschappelijk actief;
 • Op strategisch niveau kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen en het organisatiebeleid te toetsen;
 • Vermogen om inhoud te geven aan de klankbordfunctie met de bestuurder;
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Affiniteit met sociaal werk: Kennis van het sociaal domein in het algemeen en sociaal werk en gemeentelijk opdrachtgeverschap in het bijzonder is een pré. In ieder geval houdt het lid zich gedurende de functie als toezichthouder op de hoogte van ontwikkelingen in het sociaal domein;
 • Een goed ontwikkelde ‘maatschappelijke antenne’: Heeft oog voor de vele, soms tegenstrijdige belangen in een sociaalwerkorganisatie. Ziet verder toe op de deugdelijkheid van eigen functioneren en de aansluiting bij algemeen geldende maatschappelijke normen en waarden (gewetensfunctie).
 • Gericht op samenwerking in een team dat uit leden met uiteenlopende kennis- en ervaringsgebieden bestaat;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, een onafhankelijke opstelling en het vermogen tot kritische zelfreflectie;
 • Een positieve houding ten opzichte van de cultuur en kernwaarden van de organisatie.

Specifieke profiel-eisen:

Het nieuw te werven lid van de Raad van Toezicht, op voordracht van de ondernemingsraden, heeft specifieke deskundigheid op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. Hij/zij zal tevens deelnemen aan de auditcommissie.

Het lid is goed op de hoogte van de verschillende vormen van financiering binnen het sociaal domein en de gevolgen voor de bedrijfsvoering.

Als persoon is het nieuw te werven lid een strategisch georiënteerde gesprekspartner, een teamspeler die de dialoog zoekt en sterk gericht is op samenwerking en samenhang en verbinding van de verschillende belangen.

 

Participe

Participe is actief op het brede terrein van sociaal werk, waaronder maatschappelijk werk, jongerenwerk, vluchtelingenbegeleiding, Wmo en Toegang, vrijwilligersondersteuning en wijkgericht sociaal werk. Participe is sterk gericht op samenwerking en maakt dan ook vaak deel uit van lokale samenwerkingsverbanden, waar zij veelal optreedt als aanjager, penvoerder en coördinator. De aanpak van Participe is prestatiegericht, vanuit haar kernwaarden Ondernemend & Betrokken.

Stichting Participe Holding en Stichting Participe Alphen aan den Rijn

De stichting werd opgericht in 2008 in Alphen aan den Rijn na samenvoeging van de lokale welzijnsorganisatie met het indicatie stellend orgaan. De stichting werd daarmee een Wmo-organisatie uitsluitend actief in de gemeente Alphen aan den Rijn. In 2012 werd Stichting Participe Holding opgericht als besturend orgaan van de lokale zelfstandige stichting Participe Alphen aan den Rijn en de later opgerichte stichtingen Participe Delft, Participe Amstelland en Participe Projecten. Participe Holding fungeert tevens als Servicebureau voor alle stichtingen van Participe.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op en is klankbord en adviseur van de eenhoofdige Raad van Bestuur. Zij geeft deze taken professioneel inhoud. Zij vervult haar rol constructief, kritisch, op basis van vertrouwen, in samenwerking met en vanuit een grote betrokkenheid bij het sociaal werk.

De Raad van Toezicht stelt zich actief op de hoogte van maatschappelijke en sociale ontwikkelingen.

De Raad van Toezicht  bestaat uit 5 leden en komt zes keer per jaar bij elkaar. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij deelnemen aan (personeels)bijeenkomsten binnen de stichting. Er zijn 3 commissies binnen de Raad van Toezicht: de kwaliteitscommissie, auditcommissie en remuneratiecommissie.

Meer informatie en reageren

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Manuelle Moens, bestuurder a.i., tel. 06 30 03 48 45.

Uw sollicitatie kunt u onder vermelding van vacaturenummer 202001 tot en met 24 januari 2020 sturen naar werving@participe.nu