Missie en visie

Betrokken en ondernemend
Participe is betrokken, ondernemend en dynamisch; een verbindende partner in innovatieve samenwerkingsverbanden met veel kennis en ervaring op het gebied van welzijn.
Wij versterken bewoners bij belangrijke levensgebeurtenissen, het voorkomen van problemen en ondersteunen bewoners in het aanpakken van hun problemen. Ons motto is: welzijn voorkomt zorg. Ofwel: meer participeren, minder indiceren. Daarbij denken wij in kansen in plaats van in beperkingen. Nee verkopen we niet, wij kijken wat wél mogelijk is.

Veelzijdig in het sociaal domein
Participe is kundig in onder andere een concrete, effectieve uitwerking geven aan de Wmo, gemeenten adviseren in de wijze waarop de toegang tot ondersteuning kan worden georganiseerd, de inbedding van zorg en welzijn, een effectieve inzet van sociale wijkteams en het zelfredzaam maken van bewoners.
Dagelijks werken we – met hulp van honderden vrijwilligers – aan het stimuleren van eigen kracht en het losmaken van kracht en talenten in de samenleving. Want hoe meer mensen meedoen, hoe minder er geïndiceerd hoeft te worden.

Landelijk actief
Wij zijn actief in meer dan tien gemeenten; van Sliedrecht tot Aalsmeer en van Kaag & Braassem tot Enschede. Bij Participe werken circa 250 medewerkers en duizenden vrijwilligers.

Organisatiestructuur

Participe is ontstaan in Alphen aan den Rijn en gegroeid door fusies en aanbestedingen. Participe kent  een gezamenlijke visie, meerjarenkader en beleid.
Op verzoek van gemeenten is de organisatie ingericht met een holding en verschillende werkmaatschappijen (Alphen, Delft, Amstelland en Projecten). De lokale verankering van de werkmaatschappij is op deze wijze gewaarborgd.

Aparte stichtingen 
Iedere werkmaatschappij is een aparte stichting met een eigen begroting, verantwoording, jaarrekening en accountantsverklaring. Eigen vermogen wordt per stichting opgebouwd en kan alleen ten behoeve van de betreffende stichting worden aangewend. Er is een strikte financiële scheiding tussen de stichtingen. Deze juridische structuur biedt bij tegenvallers bescherming voor iedere werkmaatschappij.

Servicebureau 
De werkmaatschappijen hebben gezamenlijk hun ondersteunende diensten binnen het servicebureau  ingericht. Het servicebureau is onderdeel van stichting Participe Holding. In deze stichting is ook de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur ondergebracht. De afspraken tussen Stichting Participe Holding en de andere stichtingen/werkmaatschappijen zijn vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten opgesteld en getoetst door een jurist.
De werkmaatschappijen nemen diensten af van het servicebureau en worden bestuurd door de Raad van Bestuur vanuit stichting Participe Holding. 

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht vanuit de Holding is de toezichthouder van de verschillende stichtingen/werkmaatschappijen van Participe. Stichting Participe Alphen vormt hierop een uitzondering door de quasi-inbestedingsconstructie met de gemeente Alphen a/d Rijn. Deze constructie vereist een aparte Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. In de praktijk bestaat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur uit dezelfde personen.

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder, de strategische en financiële ontwikkeling, alsook de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

In de Raad van Toezicht hebben de volgende personen zitting:

mevrouw C. Aponno-Kootstra (voorzitter)

de heer A.W.J. Ros

de heer J.W.C. van Kleef

mevouw E. Epema