Lid Raad van Toezicht

Vanwege het vertrek van één van de toezichthouders is een vacature ontstaan in onze Raad van Toezicht. Van het lid dat nu zal toetreden wordt vooral een inbreng verwacht vanuit de expertise accountancy en financiën. Dit lid zal tevens zitting nemen in de auditcommissie.

 

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Raad van Toezicht bestaat uit leden met diverse achtergronden opdat  de raad haar toezichthoudende taak naar behoren kan vervullen.
De Raad van Toezicht  bestaat uit zes leden en komt zes keer per jaar bij elkaar. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij af en toe deelnemen aan (personeels)bijeenkomsten binnen (één van de werkmaatschappijen van) de stichting. Het kan zijn dat een lid gevraagd wordt deel te nemen aan een commissie zoals de audit- of de remuneratiecommissie.

Doelstelling van de functie

Een lid van de Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende taak op het uitgevoerde beleid door de eenhoofdige Raad van Bestuur. Het lid kan dit beleid naar buiten onderschrijven en uitdragen.

Inhoud en rol van de functie

Het lid van de Raad van Toezicht heeft  een specifieke inbreng ten opzichten van de andere leden. Daarom is de samenstelling van de Raad van Toezicht  divers van aard. Een analytische en onafhankelijke maar ook oorspronkelijke blik op het besturen en het toezicht speelt mee.

Het lid van de Raad van Toezicht is  bij voorkeur woonachtig in het werkgebied van Participe en maakt deel uit van het regionale netwerk, heeft relevante contacten en voeling met wat er in de regio leeft.

Basiskwaliteiten

De basiskwaliteiten waarover leden van de Raad van Toezicht beschikken zijn:

 • ervaring, bij voorkeur in toezichthoudende functies, strategisch denkvermogen en besluitvaardigheid
 • kennis van zaken om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen en om klankbord voor het bestuur te kunnen zijn
 • een goed ontwikkelde ‘maatschappelijke antenne’
 • gerichtheid op samenwerking in een team dat uit leden met uiteenlopende kennis- en ervaringsgebieden bestaat
 • een positieve houding ten opzichte van de cultuur en kernwaarden van de organisatie

Profiel

Algemene kennis en ervaring

Kennis en deskundigheid op het gebied van sociaal werk en zorg

 • Kennis van het sociaal domein in het algemeen en sociaal werk en zorg in het bijzonder is een pré. In ieder geval houdt het lid zich gedurende de functie als toezichthouder op de hoogte van ontwikkelingen in het sociaal domein.

Financiële deskundigheid

 • Financiële deskundigheid en ervaring is vereist. Dat wil zeggen kennis en ervaring om kritisch toezicht te kunnen houden op de financiën, een hoogwaardig klankbord voor de bestuurder te kunnen zijn, financiële cijfers te kunnen interpreteren en inzicht te hebben in de strategische implicaties voor de langere termijn.

Vaardigheden

Betrokkenheid en afstand

 • Voelt zich betrokken bij wat er speelt.
 • Weet tegelijk de afstand te houden die past bij de toezichtfunctie.
 • Weet ook wanneer het nodig is dichterbij te komen en eventueel zelf te interveniëren.

Snel overzicht en inzicht verwerven

 • Weet met informatie op afstand snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt in het sociaal domein en in complexe strategische vragen. Beschikt over ervaring en het analytisch vermogen om met dergelijke vraagstukken om te gaan.

Doortastend besluiten

 • Is besluitvaardig. Kan en wil de verantwoordelijkheid nemen voor besluit en durft waar nodig te handelen.

Proactieve houding en gedrag

 • Wacht niet alleen op de inbreng van de bestuurder, maar neemt ook zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Is een kritische en alerte sparringpartner.

Goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten

 • Heeft oog voor de vele, soms tegenstrijdige belangen in een sociaalwerkorganisatie.
 • Ziet verder toe op de deugdelijkheid van eigen functioneren en de aansluiting bij algemeen geldende maatschappelijke normen en waarden (gewetensfunctie).

Samenwerken in teamverband

 • Is gericht op het werken in teamverband en laat blijken een gezamenlijk resultaat boven de eigen mening te stellen.

Onafhankelijkheid

 • Kan zelfstandig een oordeel vormen, brengt een duidelijke eigen mening naar voren.

In staat tot kritische zelfreflectie

 • Is in staat om de eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan de bijdrage bij te stellen of te beslissen over voortzetting van het lidmaatschap.

Integriteit

 • Blijft consistent vasthouden aan waarden en gedragsnormen ook onder druk.

Over Participe

Stichting Participe is een sociaalwerkorganisatie, vooral actief in West-Nederland. De stichting is opgericht in 2008 in Alphen aan den Rijn na samenvoeging van lokale welzijnsorganisatie met het indicatiestellend orgaan. De stichting werd daarmee een Wmo-organisatie uitsluitend actief in de gemeente Alphen aan den Rijn.
In 2012 werd Stichting Participe Holding opgericht als besturend orgaan van de lokale zelfstandige stichting Participe Alphen aan den Rijn en de later opgerichte stichtingen Participe Delft, Participe Amstelland en Participe Projecten.
Participe Holding fungeert tevens als Servicebureau voor de stichtingen. Daarnaast is Participe sinds 2014 voor 50% eigenaar van Participe Advies BV, samen met CQTZorg.

Participe is actief op het brede terrein van sociaal werk, waaronder zij bijvoorbeeld verstaat maatschappelijk werk, jongerenwerk, vluchtelingenbegeleiding, Wmo en Toegang, vrijwilligersondersteuning en wijkgericht sociaal werk.
Participe is sterk gericht op samenwerking en maakt dan ook vaak deel uit van lokale samenwerkingsverbanden, waar zij veelal optreedt als aanjager en coördinator. De aanpak van Participe is prestatiegericht, vanuit haar kernwaarden ondernemend & betrokken.

Selectieproces

 • Interview kandidaten door een selectiecommissie die bestaat uit de remuneratiecommissie  en de bestuurder
 • Evaluatie gesprekken selectiecommissie
 • Besluitvorming voordracht aan Raad van Toezicht
 • Referentieonderzoek
 • Benoeming door Raad van Toezicht
 • Communicatie benoeming

Remuneratie

De functies in de Raad van Toezicht kennen een jaarlijkse vaste beloning.

Informatie en reacties

Voor vragen naar aanleiding van deze vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer C. de Best, via keesdebest@ziggo.nl of 06-50 52 83 53, of met de bestuurder van Participe, de heer W. Draaisma, via w.draaisma@participe.nu of 06 23 66 59 08

Uw reactie kunt u richten aan: Hiske Stokvis (bestuurssecretaris, e-mail. h.stokvis@participe.nu